Skip Sidebar

Over ons

In 2015 zijn er veel zaken ingrijpend veranderd in wet- en regelgeving in het sociale domein; overheveling van taken naar de Wmo; invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet. De veranderingen ...

Deel

Over Participatie Advies Raad

In 2015 zijn er veel zaken ingrijpend veranderd in wet- en regelgeving in het sociale domein; overheveling van taken naar de Wmo; invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet. De veranderingen houden in dat de gemeente Waddinxveen veel nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten beter in staat zijn dan het rijk om hun inwoners passend en met minder middelen te ondersteunen in het sociale domein. Verbindingen tussen de verschillende beleidsvelden in het sociale domein worden daarmee steeds belangrijker. Eigen kracht, zelfredzaamheid en vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar komen centraal te staan. Inherent aan de veranderingen zijn ook de huidige adviesraden partij in deze ontwikkelingen. Het is dus nodig de huidige adviesstructuur van cliënten- en burgerparticipatie aan te passen.

Daarom zal per 1 januari 216 de Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen (PAR) van start gaan. In deze Participatieadviesraad zullen cliëntenparticipatie en inwonerparticipatie op de volgende terreinen verenigd worden: Wmo/AWBZ (zorg & welzijn), Participatiewet (werk & inkomen), leefbaarheid, veiligheid en wonen, Jeugdzorg/passend onderwijs. De participatieadviesraad zal zijn adviezen geven vanuit een integrale benadering van de domeinen.

De PAR Waddinxveen ziet er als volgt uit:


De centrale participatieadviesraad Sociaal Domein


Met 4 Thema kamers op de gebieden van:


Leefbaarheid en Veiligheid
Zorg en Welzijn
Werk en Inkomen
Jeugd Opvoeding en Onderwijs


De taken van de centrale Participatieadviesraad zijn:


Invulling geven aan collectieve burger/cliënten participatie vanuit een integrale benadering via gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College
Evalueren van het afgesproken beleid
Faciliteren van de stem en inbreng van inwoners en vrijwilligers


Taken van de kamers zijn:


In samenwerking met de Participatieadviesraad worden de gevraagde en ongevraagde adviezen voorbereid
Meedenken met beleidsontwikkeling en controleren beleidsuitvoering
Evalueert vanuit de doelgroepen het afgesproken beleid
Verwerft inzicht op de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk op basis van raadplegingen van de achterban, uitkomsten van inspraakavonden
Geeft alle doelgroepen een duidelijke herkenbare stem

Foto's